• Aangepaste datum ALV - 8 mei 2020

 • Vanwege de beperkende maatregelen die de regering heeft opgelegd in de maand maart is de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2020 komen te vervallen. De nieuwe datum is 8 mei 2020, vanaf 20.00 uur.

  Veilig sportklimaat

  Achter de schermen is er het afgelopen jaar druk gewerkt om op ons sportcomplex een veilig sportklimaat te kunnen verwezenlijken voor alle sporters, scheidsrechters, vrijwilligers en bezoekers. Lees er meer over!

  Agenda

  1 Opening door de Voorzitter
  2 Mededelingen & ingekomen stukken
  3 Vaststellen volgorde van de agenda
  4 Vaststellen Notulen
  4a Algemene Ledenvergadering 15 maart 2019
  5 Toelichting op de ontwikkelingen TC Honkbal, TC Softbal en TC Jeugd
  6 Toelichting op organisatie- en beleidsplan
  7 Toelichting ontwikkelingen SSSDGW, Complex en omgeving
  8 Jaarverslag 2019 van de secretaris
  9 Jaarverslag 2019 van de penningmeester
  9a Verslag Commissie van Onderzoek (kas commissie)
  9b Vaststellen Jaarverslag 2019 1
  9c Samenstelling Commissie van Onderzoek 2019
  10 Vaststellen begroting 2020
  10a. Vaststellen begroting contributies en activiteiten bijdragen
  11 Bestuurssamenstelling
  11a Installatie nieuwe Bestuursleden *
  Aftredend volgens rooster:
  • Twan van de Veerdonk (Sportzaken)
  Aftredend:
  • Bart Wellen (Voorzitter)
  • Frank Tanke (Penningmeester)
  Het Bestuur draagt de volgende leden voor:
  • Frank Tanke (Voorzitter)
  • Martijn de Bakker (Penningmeester)
  • Roel van Alebeek (Communicatie & PR)
  • Twan van de Veerdonk (Sportzaken)
  11b Vacatures **
  - geen
  12. Rondvraag en sluiting

  Voetnoten

  * Huish. Regl Art 11.
  De bestuursleden worden door de algemene vergadering, bedoeld in artikel 10 lid 1 der statuten, uit de leden
  gekozen, en hebben, behoudens tussentijds aftreden, telkens voor twee jaar zitting.
  De voorzitter wordt in functie gekozen. De volgorde van aftreden is;
  A. In even jaren de voorzitter, de penningmeester en een bestuurslid.
  B. In oneven jaren de secretaris en een bestuurslid.
  C. Indien het bestuur uit meer dan vijf leden bestaat, dan zal het bestuur, behoudens het bepaalde over de
  voorzitter, secretaris en penningmeester (sub A en B), het rooster van aftreden van de overige bestuursleden
  vaststellen en bekendmaken.

  ** Huish. Regl Art 20.
  Kandidaatstellingen voor bestuur functies anders dan door bestuur gedaan moeten minstens 5 dagen voor de te
  houden vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
  Zij moeten ondertekend zijn door minstens 5 leden (zonder contributie schuld) en vergezeld gaan van een
  schriftelijke verklaring der kandidaten, dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.